വാട്ടർ & ഫയർപ്രൂഫ് ചെസ്റ്റുകൾ - ½ മണിക്കൂർ റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു