വാട്ടർ & ഫയർപ്രൂഫ് സേഫുകൾ - 1 മണിക്കൂർ റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു